:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

Market & Business Development Consultant

:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

Market & Business Development Consultant

:.:. صالح خواجه دلویی .:.:

اگر بتوانید افرادی را استخدام کنید که شور و شوق‌شان با کارشان تقسیم شده باشد، کلا نیازی به نظارت نخواهید داشت.
آنها بهتر از هرکسی خود را مدیریت خواهند کرد...
- Stephen Covey -

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «توسعه فردی» ثبت شده است

در قلمرو آموزش، نیازسنجی به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی و ضروری فرآیند برنامه ریزی در نظر گرفته می شود و هر جا که مسأله تدوین طرح ها و اتخاذ مجموعه ای از تدابیر آموزشی مطرح باشد، از نیازسنجی به طور مکرر یاد می شود. به بیانی دیگر، وجود و تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان گامی اساسی در طراحی برنامه های آموزشی سازمانها می باشد. شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی، پیشنیاز یک سیستم آموزشی موفق است. مدل مناسب جهت انجام نیازسنجی آموزشی مدلی است که پاسخگوی الزامات خارجی و داخلی سازمان ها در شرایط متحول کنونی باشد. یکی از این مدل ها، مدل نیازسنجی (DACUM  ( Developing a curriculum است  که روشی مؤثر برای تجزیه و تحلیل یک شغل یا حرفه می باشد که مبتنی بر سه فرض و منطق به شرح زیر است:
۱- کارکنان خبره دقیق تر از سایر افراد می توانند شغل یا حرفه خود را توصیف و تعریف نمایند.
۲- یک راه مؤثر برای تعریف و تبیین یک شغل یا حرفه عبارت از توصیف دقیق وظایفی است که کارکنان خبره انجام  می دهند.
۳- انجام درست هر وظیفه مستلزم به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها و رفتارهای مثبت کارکنان می باشد.

آقای ماکسول بیش از ۴۰ سال است روی بحث رهبری کار می کنند و ۸۰ جلد کتاب با فروش ۳۰ میلیون نسخه داشته اند.

از دیدگاه ایشان رهبری هر سازمان در یکی از سطوح ۵ گانه قرار می گیرد

  1. سطح اول position است پایین ترین سطح رهبری در این حالت رهبر یک مدیر است و از حکمش قدرت می گیرد سازمان دستوری اداره می شود. افراد مشارکت داده نمی شوند و کارکنان کارشان را انجام می دهند و می روند
  2. سطح دوم permission  در این سطح از رهبری ارتباط دوسویه برقرار است رهبر کارکنان را دوست دارند و کارکنان از او تبعیت میکنند سه ویژگی دارد.
    • الف- رهبر خود الگوی سازمان است
    • ب-به کارکنان گوش می دهد در میان کارکنان راه می رود و گفتگو می کند
    • ج- این حس در سازمان وجود دارد که رهبر به کارکنان خدمت می کند